Nákupní a reklamační řád

Úvod » Nákupní a reklamační řád

Nákupní  řád

 
Nakupování v internetovém a zásilkovém obchodu Alsocom se řídí tímto nákupním řádem, jakož i platnými, obecně závaznými předpisy, pro spotřebitele zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Cena za zboží v Kč je platná pro koncového zákazníka a již zahrnuje recyklační příspěvěk dle zákona o výrobcích s ukončenou životností a autorskou odměnu dle autorského zákona a vyhlášky, pokud se na produkt tyto zákony vztahují.

 

Objednávat zboží a služby lze přímo v aplikaci přes nákupní košík nebo e-mailem či telefonicky. K nákupu v obchodu není nutná registrace.

Po obdržení objednávky bude prodávajícím v případě potřeby provedeno její ověření nebo upřesnění dalších podmínek dodávky. Při realizaci objednávky přes nákupní košík obchodu je po kliknutí na tlačítko "Objednat uvedené zboží" objednávka považována za závaznou. Zákazníkovi je zaslána e-mailem potvrzovací zpráva. Pokud v objednávce byla zvolena možnost informování o stavu zpracování objednávky, jsou zákazníkovi průběžně odesílány e-mailem informační zprávy o průběhu vyřizování objednávky.

Registrovaní zákazníci po přihlášení k svému účtu nemusí při dalších nákupech vyplňovat kontaktní a fakturační údaje a mohou sledovat průběh vyřizování i historii svých objednávek.

 

Termín vyřízení objednávky je zpravidla 1 - 3 pracovní dny, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak. Expedice a dodání zboží je prováděno dle vzájemně odsouhlasených podmínek, při platbě převodem až po připsání platby na náš účet.

V případě vzniklých nečekaných potíží s dodáním zboží na straně prodávajícího z důvodu nepředvídaných okolností, má kupující právo objednávku před distribucí zboží telefonicky nebo e-mailem stornovat. Rovněž prodávájící si vyhrazuje právo, v případě závažných nepředvídaných okolností nebo změn ze strany distributora zboží, objednávku stornovat. V takovém případě vždy bude kupující prodávajícím kontaktován.

 
Doprava a poplatky
 

Doručení zboží v ČR je prováděno zasláním balíkem "Do ruky" prostřednictvím České pošty, s.p. nebo přepravní službou PPL. Akceptována je platba převodem na účet předem nebo dobírka při dodání. 

 

Cena za doručení v ČR:

Česká pošta balík "Do ruky" nebo přepravní služba PPL při ceně zboží do 1 000,- Kč 99,- Kč včetně DPH, při vyšší ceně zboží 119,- Kč včetně DPH.

Při hodnotě objednávky nad 5 000,- Kč s DPH není účtována doprava. Dobírka činí 45,- Kč včetně DPH. Balné je vždy zdarma.

V případě nezastižení adresáta dle dohody a nutnosti opakovaného doručení zásilky je dopravce nebo prodávající oprávněn účtovat si náklady za opakované dodání. Tato skutečnost bude s kupujícím předem odsouhlasena.

 

Platba za zboží se provádí buď předem převodem na účet u České spořitelny, a.s, číslo účtu 134795339/0800 nebo přepravci v případě zasílání zboží na dobírku.

Při zvolené platbě převodem na účet bude zaslána kupujícímu e-mailem proforma faktura s konečnou částkou k zaplacení.


 

Podmínky a záruky, odstoupení od smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující  může u spotřebitelských smluv uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedena doba delší. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo uplynutím životnosti. Podmínky záruky jsou uvedeny v reklamačním řádu, popřípadě v záručním listu nebo v zásadách uvedených na českých internetových stránkách výrobců. Pro podnikající subjekty mohou být výrobcem zboží stanoveny individuální podmínky záruky.

Dodávané zboží je určené pro český trh a splňuje všechny náležitosti vyžadované pro provoz v ČR. S dodávkou zboží je dodáván dodací a fakturační doklad a dále záruční list, český návod a prohlášení o shodě, pokud k výrobku tyto dokumenty náleží.

 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím v odpovídající jakosti, ve shodě s kupní smlouvou a má odpovídající a očekávané vlastnosti. V opačném případě prodávající zajistí bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Po vzájemné dohodě má kupující nárok na výměnu nebo opravu věci, event. může požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Kupující má právo u spotřebitelských smluv dle podmínek uvedených v Občanském zákoníku do 14 kalendářních dnů od převzetí dodávky zboží zásilkovým prodejem na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. K tomu musí kupující splnit následující podmínky:

· informovat prodávajícího e-mailem o úmyslu odstoupit od smlouvy a o požadavku vrácení peněz za zboží. V textu uvést číslo a datum objednávky, datum dodání zboží a sdělit číslo účtu pro vrácení peněz a telefonický kontakt.

· po oznámení prodávajícímu zaslat zboží neprodleně na vlastní náklady, nedobírkově a pojištěné v originálním a pokud možno nepoškozeném obalu,  zjevně nepoužívané a nepoškozené, kompletní, včetně záručního listu (pokud byl k výrobku dodán), návodu, kopie dodacích a platebních dokladů na adresu: Jiří Jůza, Pražská E353, 252 29, Dobřichovice.

Prodávající po obdržení zboží provede jeho posouzení a v případě oprávněnosti nároku zašle kupujícímu do 14 dnů na základě dobropisu finanční částku. V případě prokazatelného poškození nebo používání vráceného zboží může prodávající uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a na náklady vydané k uvedení do původního stavu. Vracená finanční částka bude přiměřeně krácena.

 

Kupujícíje povinen:

· při objednání zboží sdělit řádnou a úplnou fakturační a doručovací adresu, v případě shody potvrdit, že dodací adresa je shodná s fakturační a dále e-mailovou adresu a telefonní číslo

· zkontrolovat při přebírání zboží neporušenost a nepoškozenost zásilky, ev. její úplnost. V případě zjištěných nedostatků je potřeba s dopravcem sepsat protokol o poškození a neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem prodávajícího. Prodávající v takovém případě poskytne po vzájemné dohodě s kupujícím slevu za zboží nebo zajistí dodávku zboží nového

· před použitím zboží se seznámit s návodem k obsluze, podmínkami provozu apod. a zboží používat v souladu s těmito dokumenty

· po dopravě v zimním období nezapínat elektronický přístroj po dostatečně dlouhou dobu z důvodu vyrovnání teplot

 

Prodávající je povinen:

· zajistit řádné a včasné plnění vzájemně odsouhlasené smlouvy na dodávku zboží nebo služeb

· informovat neprodleně kupujícího o jakýchkoli nepředpokládaných změnách v průběhu vyřizování a realizace objednávky

· zajistit na své straně plnění všech podmínek vyplývajících z nákupního a reklamačního řádu, jakož i ze zákona

 

Prodávající má právo, v případě neočekávaných skutečností a změn ze strany distributora zboží, po dohodě s objednávajícím, zrušit objednávku nebo ji jinak upravit.

 
 

REKLAMAČNÍ  řád

klamační  řád

Reklamační řád je platný pro zboží zakoupené v internetovém obchodu Alsocom a PCtechnik.


Reklamační pravidla u spotřebitelských smluv se řídí platným Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Uplatnění záruky a práv z vadného plnění je možné 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedena záruka delší. U kupní smlouvy uzavřené po 6.1.2023 prodejce odpovídá za vady, které mělo zboží při převzetí, po dobu 12 měsíců. Od 13 měsíce je důkazní břemeno o závadě na straně spořebitele.

Záruka se obecně nevztahuje na vady a opotřebení věci, způsobené jejím běžným užíváním nebo uplynutím životnosti. 

Při obchodních vztazích realizovaných dle Obchodního zákoníku platí záruční podmínky stanovené výrobcem nebo dovozcem.

Kupující může uplatnit reklamaci na zboží zakoupené v obchodu Alsocom nebo PCtechnik v jakémkoli autorizovaném servisu v celé ČR, uvedeném v záručním listu nebo na internetových stránkách výrobců, dovozců apod. Výběr autorizovaných servisních středisek je uveden i na stránce technické podpory.

 Kupující může uplatnit reklamaci na zboží i e-mailem nebo telefonicky u prodávajícího, případně písemně na kontaktní adrese. Vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím bude stanoven další postup řešení reklamace. Zasílání zboží prodávájícímu činí kupující vždy na své náklady. Kupující je povinen zaslat s výrobkem kopii dokladů o zakoupení a záruční list (pokud byl k výrobku dodán).

 

            O oprávněnosti reklamace vždy rozhoduje autorizovaný servis, výrobce nebo dovozce na základě odborného posouzení závady výrobku.

 

            V případě uplatnění reklamace u prodávajícího, tento zajistí provedení odborného posouzení a následně i vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude s kupujícím odsouhlasena lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající bude kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží k reklamaci informovat o rozhodnutí o reklamaci a dále průběžně dle potřeby o průběhu řešení reklamace.

Pokud nebude reklamace uznána jako oprávněná, má prodávající nárok účtovat si doložitelné náklady a poplatky spojené s reklamačním řízením, odborným posouzením autorizovaným servisem apod.

 

Oprávněnost reklamace je obecně posuzována podle všeobecně platných podmínek záruk, podle podmínek uvedených v záručním listu a záručních podmínek výrobce. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zejména neodbornou manipulací, špatným nebo hrubým zacházením, chybným zapojením nebo použitím, vnějšími vlivy, kterým přístroj neodolává apod.

 

 

Ing. Jiří Jůza - Alsocom, Pražská E353, 252 29 Dobřichovice

IČ: 75514028, DIČ: CZ5604210931

Telefon: 605 441 748

E-mail: obchod@alsocom.cz

 


©  Jiří Jůza 2004 - 2023